Thursday, January 13, 2022

Useful Internet Resources

Крепост АПОЛОНИЯ, Созопол

 

Созопол е най - старият град по българското черноморско крайбрежие. Разположен върху живописен полуостров, той се намира в югоизточната част на България – на около 30 км от Бургас.

 resource internet 251 resource resource 252 resource visit here 253 resource click here 254 resource more information here 255 resource 256 visit here blog blog 257 visit here blog website 258 visit here blog internet 259 visit here blog resource 260 visit here blog visit here 261 visit here blog click here 262 visit here blog more information here 263 visit here blog 264 visit here website blog 265 visit here website website 266 visit here website internet 267 visit here website resource 268 visit here website visit here 269 visit here website click here 270 visit here website more information here 271 visit here website 272 visit here internet blog 273 visit here internet website 274 visit here internet internet 275 visit here internet resource 276 visit here internet visit here 277 visit here internet click here 278 visit here internet more information here 279 visit here internet 280 visit here resource blog 281 visit here resource website 282 visit here resource internet 283 visit here resource resource 284 visit here resource visit here 285 visit here resource click here 286 visit here resource more information here 287 visit here resource 288 visit here visit here blog 289 visit here visit here website 290 visit here visit here internet 291 visit here visit here resource 292 visit here visit here visit here 293 visit here visit here click here 294 visit here visit here more information here 295 visit here visit here 296 visit here click here blog 297 visit here click here website 298 visit here click here internet 299 visit here click here resource 300 visit here click here visit here 301 visit here click here click here 302 visit here click here more information here 303 visit here click here 304 visit here more information here blog 305 visit here more information here website 306 visit here more information here internet 307 visit here more information here resource 308 visit here more information here visit here 309 visit here more information here click here 310 visit here more information here more information here 311 visit here more information here 312 visit here blog 313 visit here website 314 visit here internet 315 visit here resource 316 visit here visit here 317 visit here click here 318 visit here more information here 319 visit here 320 click here blog blog 321 click here blog website 322 click here blog internet 323 click here blog resource 324 click here blog visit here 325 click here blog click here 326 click here blog more information here 327 click here blog 328 click here website blog 329 click here website website 330 click here website internet 331 click here website resource 332 click here website visit here 333 click here website click here 334 click here website more information here 335 click here website 336 click here internet blog 337 click here internet website 338 click here internet internet 339 click here internet resource 340 click here internet visit here 341 click here internet click here 342 click here internet more information here 343 click here internet 344 click here resource blog 345 click here resource website 346 click here resource internet 347 click here resource resource 348

Проучванията на созополското пристанище свидетелстват, че тук  има живот от края на второто и началото на първото хилядолетие преди Христа. Тогава на югозападния черноморски бряг се заселват траките. Според Херодот това е тракийското племе скирмиади, които имали славата на опитни рудари и поддържали търговски връзки с целия Егейски свят.

В края на V в. пр. Хр. на това място е изградено първото селище, първоначално обитавано от рибари, земеделци, скотовъдци и металурзи, които добивали руда от близкия Медни рид.

 

Самият град обаче възниква през 610 г. пр. Хр., когато гръцки заселници от градовете Милет и Фокея основават тук колония с името Антеа. Благодарение на отличното си разположение, още през първите векове колонията претърпява забележителен разцвет и бързо се превръща в търговски център. Следва преобразуването му в полис (град-държава) и новото име - Аполония.

 blog blog blog blog blog website blog blog internet blog blog resource blog blog visit here blog blog click here blog blog more information here blog blog blog website blog blog website website blog website internet blog website resource blog website visit here blog website click here blog website more information here blog website blog internet blog blog internet website blog internet internet blog internet resource 20 blog internet visit here 21 blog internet click here 22 blog internet more information here 23 blog internet 24 blog resource blog 25 blog resource website 26 blog resource internet 27 blog resource resource 28 blog resource visit here 29 blog resource click here 30 blog resource more information here 31 blog resource 32 blog visit here blog 33 blog visit here website 34 blog visit here internet 35 blog visit here resource 36 blog visit here visit here 37 blog visit here click here 38 blog visit here more information here 39 blog visit here 40 blog click here blog 41 blog click here website 42 blog click here internet 43 blog click here resource 44 blog click here visit here 45 blog click here click here 46 blog click here more information here 47 blog click here 48 blog more information here blog 49 blog more information here website 50 blog more information here internet 51 blog more information here resource 52 blog more information here visit here 53 blog more information here click here 54 blog more information here more information here 55 blog more information here 56 blog blog 57 blog website 58 blog internet 59 blog resource 60 blog visit here 61 blog click here 62 blog more information here 63 blog 64 website blog blog 65 website blog website 66 website blog

По това време съществуват много градове с подобно име и като допълнение в името на днешен Созопол се слага Понтика, което в превод означава черноморска. Аполония произлиза от бог Аполон, на който бил посветен храм с колосална статуя на бога, издигаща се на височина 12-13 метра. Полисът e поддържал активни връзки с големите центрове на Гърция Милет, Атина, Коринт, Хераклея Понтийска, островите Родос, Хиос, Лесбос, Египет и други. От края на VI в. преди Христа Аполония започва да сече собствени монети. Значението на активната търговия по море и корабоплаването обуславя и приемането на котвата като емблема на полиса, сечена и върху монетите.

 

Аполония успява да запази независимостта си и по времето на военните кампании на Филип II Македонски (342-339 г. пр. Хр.) и Александър Македонски (335 г. пр. Хр.)

През 72 г. пр.н.е. градът е ограбен от римляните, предвождани от пълководеца Марк Лукул. Той превзема града и отнася със себе си известната статуя на бог Аполон от светилището, след което я поставя на Капитолия в Рим


 internet 67 website blog resource 68 website blog visit here 69 website blog click here 70 website blog more information here 71 website blog 72 website website blog 73 website website website 74 website website internet 75 website website resource 76 website website visit here 77 website website click here 78 website website more information here 79 website website 80 website internet blog 81 website internet website 82 website internet internet 83 website internet resource 84 website internet visit here 85 website internet click here 86 website internet more information here 87 website internet 88 website resource blog 89 website resource website 90 website resource internet 91 website resource resource 92 website resource visit here 93 website resource click here 94 website resource more information here 95 website resource 96 website visit here blog 97 website visit here website 98 website visit here internet 99 website visit here resource 100 website visit here visit here 101 website visit here click here 102 website visit here more information here 103 website visit here 104 website click here blog 105 website click here website 106 website click here internet 107 website click here resource 108 website click here visit here 109 website click here click here 110 website click here more information here 111 website click here 112 website more information here blog 113 website more information here website 114 website more information here internet 115 website more information here resource 116 website more information here visit here 117 website more information here click here 118 website more information here more information here 119 website more information here 120 website blog 121 website website 122 website internet 123 website resource 124 website visit here 125 website click here 126 website more information here 127 website 128 internet blog blog 129 internet blog website 130 internet blog internet 131 internet blog resource 132 internet blog visit here 133 internet blog click here 134 internet blog more information here 135 internet blog 136 internet website blog 137 internet website website 138 internet website internet 139 internet website resource 140 internet website visit here 141 internet website click here 142 internet website more information here 143 internet website 144 internet internet blog 145 internet internet website 146 internet internet internet 147 internet internet resource 148 internet internet visit here 149  resource website 208 resource internet blog 209 resource internet website 210 resource internet internet 211 resource internet resource 212 resource internet visit here 213 resource internet click here 214 resource internet more information here 215 resource internet 216 resource resource blog 217 resource resource website 218 resource resource internet 219 resource resource resource 220 resource resource visit here 221 resource resource click here 222 resource resource more information here 223 resource resource 224 resource visit here blog 225 resource visit here website 226 resource visit here internet 227 resource visit here resource 228 resource visit here visit here 229 resource visit here click here 230 resource visit here more information here 231 resource visit here 232 resource click here blog 233 resource click here website 234 resource click here internet 235 resource click here resource 236 resource click here visit here 237 resource click here click here 238 resource click here more information here 239 resource click here 240 resource more information here blog 241 resource more information here website 242 resource more information here internet 243 resource more information here resource 244 resource more information here visit here 245 resource more information here click here 246 resource more information here more information here 247 resource more information here 248 resource blog 249 resource website 250  click here resource visit here 349 click here resource click here 350 click here resource more information here 351 click here resource 352 click here visit here blog 353 click here visit here website 354 click here visit here internet 355 click here visit here resource 356 click here visit here visit here 357 click here visit here click here 358 click here visit here more information here 359 click here visit here 360 click here click here blog 361 click here click here website 362 click here click here internet 363 click here click here resource 364 click here click here visit here 365 click here click here click here 366 click here click here more information here 367 click here click here 368 click here more information here blog 369 click here more information here website 370 click here more information here internet 371 click here more information here resource 372 click here more information here visit here 373 click here more information here click here 374 click here more information here more information here 375 click here more information here 376 click here blog 377 click here website 378 click here internet 379 click here resource 380 click here visit here 381 click here click here 382 click here more information here 383 click here 384 more information here blog blog 385 more information here blog website 386 more information here blog internet 387 more information here blog resource 388 more information here blog visit here 389 more information here blog click here 390 more information here blog more information here 391 more information here blog 392 more information here website blog 393 more information here website website 394 more information here website internet 395 more information here website resource 396 more information here website visit here 397 more information here website click here 398 more information here website more information here 399 more information here website 400 more information here internet blog 401 more information here internet website 402  more information here more information here internet 435 more information here more information here resource 436 more information here more information here visit here 437 more information here more information here click here 438 more information here more information here more information here 439 more information here more information here 440 more information here blog 441 more information here website 442 more information here internet 443 more information here resource 444 more information here visit here 445 more information here click here 446 more information here more information here 447 more information here 448 blog blog 449 blog website 450 blog internet 451 blog resource 452 blog visit here 453 blog click here 454 blog more information here 455 blog 456 website blog 457 website website 458 website internet 459 website resource 460 website visit here 461 website click here 462 website more information here 463 website 464 internet blog 465 internet website 466 internet internet 467 internet resource 468 internet visit here 469 internet click here 470 internet more information here 471 internet 472 resource blog 473 resource website 474 resource internet 475 resource resource 476 resource visit here 477 resource click here 478 resource more information here 479 resource 480 visit here blog 481 visit here website 482 visit here internet 483 visit here resource 484 visit here visit here 485 visit here click here 486 visit here more information here 487 visit here 488 click here blog 489 click here website 490 click here internet 491 click here resource 492 click here visit here 493 click here click here 494 click here more information here 495 click here 496 more information here blog 497 more information here website 498 more information here internet 499 more information here resource 500 more information here visit here 501 more information here click here 502 more information here click here 503 more information here click here 504 more information here click here 505 more information here click here 506 more information here click here 507 more information here click here 508 more information here click here 509 more information here click here 510 more information here click here 511 more information here click here 512 more information here click here 513 more information here click here 514 more information here click here 515 more information here click here 516 more information here click here 517 more information here click here 518 more information here click here 519 more information here click here 520 more information here click here 521 more information here click here 522 more information here click here 523 more information here click here 524 more information here click here 525 more information here click here 526 more information here click here 527 more information here click here 528 more information here click here 529 more information here click here 530 more information here click here 531 more information here click here 532 more information here click here 533 more information here click here 534 more information here click here 535 more information here click here 536 more information here click here 537 more information here click here 538 more information here click here 539 more information here click here 540

До IV в. Созопол се възстановява и възвръща загубената си слава на важен търговски и културен център. По това време Римската империя християнството става официална религия. Езическите светилища са разрушени и на тяхно място се появяват християнски храмове. Градът попада в границите Византия и приема новото си име Созополис, означаващо „град на спасението“. 
Аполония с
тава български град през 705 г., когато император Юстиниан II отстъпва южночерноморската област на България заради заслугите на хан Тервел за връщането му на трона. Оттук нататък започва историята на най-мощната българска крепост в югоизточната част на страната. През 812 г. за неин управител хан Крум назначава кавхан Иртаис - вторият човек в държавната йерархия на средновековна България, а древният град се превръща в главно българско пристанище на Черно море.

 

През периода на Второто българско царство (1185-1396) ролята на крепостта е от особено важно значение. Естествено защитеното пристанище става примамлива цел за византийски, венециански и генуезки нашественици, заради разрастналата се в укрепения град морска търговия. Това кара цар Светослав Тертер (1300-1321) да направи Созопол център на свой личен феод и база на малка военна флотилия, която да респектира търгуващите на черно нашественици от Генуа.

 

Навярно това е причината, поради която Генуезкият сенат забранява през 1316 г. със специален декрет търговията с България през крепостта Созопол.

 

През 1366 година при похода на граф Амадей VI Савойски към българското Черноморие (1366-1367) градът е превзет и продаден на Византия. През 1453 година след дълга обсада и въпреки помощта на венециански и генуезки кораби, градът пада във властта на османските турци. За да се съобразят със закона на империята – християнските църкви да не са по-високи от турчин, яхнал кон, всички храмове са сринати. На тяхно място местното население построява малки параклиси, съществуващи и днес.

 

През 1629 година всички манастири и църкви в Созопол са опожарени и унищожени от турците. След опустошенията Созопол отстъпва водещата роля в региона. По време на Руско-турската война (1828-1829) на 15 февруари 1829 година руският флот извършва десант под ръководството на контраадмирал Михаил Николаевич Кумани в Созопол и го завзема. След подписването на Одринския мирен договор от 1829 година, Созопол е върнат на Османската империя.

 

Като начало на археологическите проучвания в района на днешен Созопол се счита 1904 година, когато откритите от френски археолози антични артефакти са предадени във фонда на Лувъра в Париж. Сред тях са рисувани антични вази от родоско-йонийски тип от 17-19 век преди Хр., позлатен венец на тракийски владетел, изящен бюст от варовик на аполонийска жена от 3 век преди Хр. От 18 - 19 век са запазени църкви и множество къщи от дърво и камък, създаващи архитектурен облик на днешен Созопол. Старинните икони и дърворезбени иконостаси представят постижения на художествените занаяти от това време.

 more information here internet internet 403 more information here internet resource 404 more information here internet visit here 405 more information here internet click here 406 more information here internet more information here 407 more information here internet 408 more information here resource blog 409 more information here resource website 410 more information here resource internet 411 more information here resource resource 412 more information here resource visit here 413 more information here resource click here 414 more information here resource more information here 415 more information here resource 416 more information here visit here blog 417 more information here visit here website 418 more information here visit here internet 419 more information here visit here resource 420 more information here visit here visit here 421 more information here visit here click here 422 more information here visit here more information here 423 more information here visit here 424 more information here click here blog 425 more information here click here website 426 more information here click here internet 427 more information here click here resource 428 more information here click here visit here 429 more information here click here click here 430 more information here click here more information here 431 more information here click here 432 more information here more information here blog 433 more information here more information here website 434

От 2010 година в старата част на града се провеждат мащабни археологически разкопки, които довеждат до откриването и реставрирането на източните и южните крепостни стени, южната крепостна порта, средновековен митнически пункт, керамични и металургични пещи, леярни. През зимата на 2011-2012 година екип български археолози разкриват една едноапсидна църква, една базилика и древен християнски некропол. В Созополския залив са открити и многобройни каменни котви и щокове, които свидетелстват за активно корабоплаване(бронзовата епоха).

internet internet click here 150 internet internet more information here 151 internet internet 152 internet resource blog 153 internet resource website 154 internet resource internet 155 internet resource resource 156 internet resource visit here 157 internet resource click here 158 internet resource more information here 159 internet resource 160 internet visit here blog 161 internet visit here website 162 internet visit here internet 163 internet visit here resource 164 internet visit here visit here 165 internet visit here click here 166 internet visit here more information here 167 internet visit here 168 internet click here blog 169 internet click here website 170 internet click here internet 171 internet click here resource 172 internet click here visit here 173 internet click here click here 174 internet click here more information here 175 internet click here 176 internet more information here blog 177 internet more information here website 178 internet more information here internet 179 internet more information here resource 180 internet more information here visit here 181 internet more information here click here 182 internet more information here more information here 183 internet more information here 184 internet blog 185 internet website 186 internet internet 187 internet resource 188 internet visit here 189 internet click here 190 internet more information here 191 internet 192 resource blog blog 193 resource blog website 194 resource blog internet 195 resource blog resource 196 resource blog visit here 197 resource blog click here 198 resource blog more information here 199 resource blog 200 resource website blog 201 resource website website 202 resource website internet 203 resource website resource 204 resource website visit here 205 resource website click here 206 resource website more information here 207


През 1974 година старият град е превърнат в Архитектурен и археологически резерват Старинен Созопол. Една от най-интересните постройки там е църквата „Св. Богородица“, датираща от XV в. Тя е построена върху руините на съществуващ преди това християнски храм и е наполовина вкопана в земята, за да може законът на империята за размера на църквите да бъде спазен. Реставрирана е през XVII в., когато дебърски майстори-дърворезбари изработват едни от най-забележителните иконостаси в България. Днес църквата е действащ храм и е вписана в списъка на ЮНЕСКО със световни културни забележителности.  Освен резервата, емблематична забележителност за града е и архитектурният исторически музей „Южна крепостна стена и кула“.


Useful Internet Resources Крепост АПОЛОНИЯ, Созопол   Созопол е най - старият град по българското черноморско крайбрежие. Разположен вър...